Charakterystyka Jacka Soplicy – księdza Robaka

Ja­cek So­pli­ca (ksiądz Ro­bak) to je­den z naj­waż­niej­szych bo­ha­te­rów „Pana Ta­de­usza”. Jest to po­stać dy­na­micz­na – jego ży­cie ule­ga­ło zna­czą­cym zmia­ną, któ­re wpły­wa­ły nie tyl­ko na nie­go sa­me­go, ale rów­nież na jego oto­cze­nie. Bo­ha­ter prze­szedł prze­mia­nę, za spra­wą któ­rej od­po­ku­to­wał wcze­śniej­sze prze­wi­nie­nia.

Do własnego wiersza – interpretacja

Wisława Szymborska to jedna z najpopularniejszych polskich poetek współczesnych. W 1996 roku komisja noblowska doceniła oryginalny styl, w którym autorka opisywała rzeczywistość i wyróżniła Szymborską nagrodą w dziedzinie literatury. Utwór „Do własnego wiersza”, wydany już po śmierci poetki, jest jednym z przykładów stosowanej przez nią formy artystycznej. 

Portret kobiecy – interpretacja

W twórczości wielu artystów odnaleźć można poetyckie opisy kobiecości. Bardzo często dotyczą one nie tylko wyglądu, ale i stanów emocjonalnych oraz sytuacji, w których opisywana kobieta się znajduje. Wisława Szymborska w swoim wierszu „Portret kobiecy” tworzy charakterystyczny obraz kobiecości – uwypukla jego cechy i swoistości oraz wskazuje, ile ról pełnić musi kobieta w czasie swojego życia. 

Stwarzał – interpretacja

Jan Twardowski to najpopularniejszy współczesny poeta religijny. Tym, co wyróżnia jego poezję, jest bez wątpienia prostota przekazu, za sprawą której autor przemycał do swoich utworów ważne prawdy na temat życia i losu człowieka. W wierszu „Stwarzał” Twardowski podejmuje refleksję dotyczącą boskiego dzieła stworzenia.