Jakie są najważniejsze zasady gramatyczne w języku angielskim i polskim?

Gramatyka jest fundamentem każdego języka, stanowiącym zbiór zasad, które umożliwiają tworzenie poprawnych i zrozumiałych wypowiedzi. Dla osób uczących się języków obcych, zrozumienie i opanowanie gramatyki jest kluczowe, aby móc swobodnie komunikować się w nowym języku. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zasadom gramatycznym w języku angielskim i polskim, porównując je i wskazując na różnice oraz podobieństwa.

Odmiana czasowników

Odmiana czasowników w języku polskim

Język polski charakteryzuje się bogatą odmianą czasowników, która obejmuje różne aspekty, tryby i czasy. Czasowniki w języku polskim odmieniają się przez osoby, liczby, czasy (teraźniejszy, przeszły, przyszły), aspekty (dokonany i niedokonany) oraz tryby (oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący). Na przykład, czasownik „czytać” w czasie teraźniejszym odmienia się następująco:

 • Ja czytam
 • Ty czytasz
 • On/ona/ono czyta
 • My czytamy
 • Wy czytacie
 • Oni/one czytają

W czasie przeszłym i przyszłym odmiana jest bardziej złożona, uwzględniając również rodzaj gramatyczny (męski, żeński, nijaki).

Odmiana czasowników w języku angielskim

W języku angielskim odmiana czasowników jest znacznie prostsza w porównaniu do polskiego. Dla Polaków uczących się angielskiego uproszczona odmiana czasowników może być ułatwieniem, jednak różnice w formach nieregularnych mogą stanowić wyzwanie. Czasowniki odmieniają się głównie przez czasy (present, past, future) oraz formy (regularne i nieregularne). W czasie teraźniejszym większość czasowników przyjmuje końcówkę „-s” w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

 • I read
 • You read
 • He/she/it reads
 • We read
 • You read
 • They read

W czasie przeszłym, czasowniki regularne przyjmują końcówkę „-ed” (np. „read” -> „read”), natomiast czasowniki nieregularne mają różne formy (np. „go” -> „went”). W czasie przyszłym używa się operatora „will” przed bezokolicznikiem (np. „I will read”).

Użycie przypadków

Język polski posiada siedem przypadków gramatycznych, które określają funkcję wyrazów w zdaniu. Są to: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Każdy przypadek ma swoje specyficzne końcówki i zastosowania. Przypadki te są kluczowe dla zrozumienia struktury zdania i relacji między jego elementami.

W przeciwieństwie do języka polskiego, język angielski nie posiada systemu przypadków. Funkcje wyrazów w zdaniu są określane głównie przez ich pozycję oraz przyimki. W języku angielskim, zamiast przypadków, używa się przyimków (np. „of”, „to”, „with”) oraz stałej kolejności wyrazów w zdaniu (podmiot, orzeczenie, dopełnienie).

Typowe konstrukcje zdaniowe w języku polskim

Język polski charakteryzuje się dużą elastycznością w konstrukcji zdań. Najczęściej używaną strukturą jest SVO (podmiot-orzeczenie-dopełnienie), ale możliwe są również inne układy, takie jak SOV (podmiot-dopełnienie-orzeczenie) czy OSV (dopełnienie-podmiot-orzeczenie). Przykłady:

 • SVO: „Jan czyta książkę.”
 • SOV: „Jan książkę czyta.”
 • OSV: „Książkę Jan czyta.”

Elastyczność ta wynika z bogatego systemu przypadków, który pozwala na swobodne przestawianie elementów zdania bez utraty jego sensu.

W języku angielskim konstrukcja zdania jest bardziej sztywna i opiera się głównie na strukturze SVO. Kolejność wyrazów jest kluczowa dla zrozumienia znaczenia zdania. Przykłady:

 • SVO: „John reads a book.”
 • Pytania: „Does John read a book?”
 • Przeczenia: „John does not read a book.”

Zmiana kolejności wyrazów może prowadzić do zmiany znaczenia lub niezrozumienia zdania.

Porównując oba języki, można zauważyć, że język polski oferuje większą elastyczność w konstrukcji zdań, co może być wyzwaniem dla osób uczących się angielskiego, gdzie kolejność wyrazów jest bardziej restrykcyjna.

Przymiotniki i przysłówki

Przymiotniki w języku polskim odmieniają się przez rodzaje (męski, żeński, nijaki), liczby (pojedyncza, mnoga) oraz przypadki. W języku angielskim przymiotniki nie odmieniają się przez rodzaje ani liczby. Ich forma pozostaje niezmienna, niezależnie od rzeczownika, który opisują. Przysłówki w języku angielskim często tworzy się przez dodanie końcówki „-ly” do przymiotnika (np. „quick” -> „quickly”). 

Na koniec

W artykule omówiliśmy najważniejsze zasady gramatyczne w języku angielskim i polskim, porównując odmianę czasowników, użycie przypadków, konstrukcje zdaniowe, przymiotniki, przysłówki oraz słownictwo i idiomy. Zrozumienie tych różnic i podobieństw jest kluczowe dla skutecznej nauki języka angielskiego przez Polaków. 

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę i skutecznie nauczyć się języka angielskiego, skorzystaj z kursów oferowanych przez Edoo.pl, które pomogą Ci opanować wszystkie kluczowe zasady gramatyczne. Nauka języka to proces, który wymaga czasu i zaangażowania, ale dzięki odpowiednim narzędziom i metodom, możesz osiągnąć biegłość i swobodnie komunikować się w dowolnym języku.