Cze­go moż­na się do­wie­dzieć o czło­wie­ku na pod­sta­wie jego snów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Sen to nie tylko jedna z potrzeb fizjologicznych człowieka, czas na regenerację i nabranie sił na kolejny dzień. Jest to także czas na reset ludzkiego mózgu, w którego czasie informacje przechodzą między pamięcią krótkotrwałą a długotrwałą. Czasem pojawiają się przy tym marzenia senne, które mają bardzo zróżnicowaną naturę.