Pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Powstanie styczniowe i jego brutalna klęska odcisnęła na społeczeństwie polskim bardzo duże piętno. W symboliczny sposób zakończyła się epoka romantyzmu, wielkich zrywów niepodległościowych, wiary, że szaleńcze porywy serca mogą przezwyciężyć szable i armaty zaborców. Rozpoczął się pozytywizm, w którym ludzie zwracali uwagę raczej na własną pracę, osobiste dążenia do dobrobytu oraz pracę społeczną. Pamięć o katastrofie powstania styczniowego pozostawała w nich jednak i długo była obecna choćby w literaturze. 

Cze­go moż­na się do­wie­dzieć o czło­wie­ku na pod­sta­wie jego snów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Sen to nie tylko jedna z potrzeb fizjologicznych człowieka, czas na regenerację i nabranie sił na kolejny dzień. Jest to także czas na reset ludzkiego mózgu, w którego czasie informacje przechodzą między pamięcią krótkotrwałą a długotrwałą. Czasem pojawiają się przy tym marzenia senne, które mają bardzo zróżnicowaną naturę.

Legenda o Janie i Cecylii – plan wydarzeń

1. Jan i Cecylia to młodzi, zakochani w sobie ludzie. Ich związek nie podoba się rodzinom. Młodzi nie dostają zgody na małżeństwo, ponieważ pochodzą z różnych stanów społecznych. Jan jest prostym chłopem ze wsi, Cecylia wywodzi się z zamożnej, kulturalnej, wysoko postawionej rodziny.