Związki wyrazowe w zdaniach – definicja, rodzaje, cechy

W języku polskim zdania są strukturami wyrazów, które pozostają względem siebie w pewnych zależnościach. Gdy dwa składniki zdania wchodzą wobec siebie w takie połączenie, nazywamy je związkiem wyrazów.

Związki wyrazowe – definicja i rodzaje 

Związek wyrazowy to zależność między dwoma wyrazami, w których jeden jest określanym (nadrzędnym), drugi zaś określającym (podrzędnym). Wyraz podrzędny pełni funkcję dopełnienia treści wyrazu nadrzędnego. Związki w zdaniu dzielimy na:

 • związek zgodny
 • związek rządu
 • związek przynależności

Należy przy tym pamiętać, że związki zgodny i rządu są możliwymi przypadkami związku głównego, czyli zależności podmiotu i orzeczenia w zdaniu.

Cechy związków wyrazowych

Związek zgodny

Związek zgodny to zależność między wyrazem nadrzędnym i podrzędnym, w której występują one w tej samej formie gramatycznej. Forma gramatyczna obejmuje ten sam przypadek, liczbę oraz rodzaj. Związek zgodny zawsze występuje między podmiotem i orzeczeniem, oraz między rzeczownikiem oraz określającą go częścią mowy.

Przykładem może być tutaj biała dama:

 • Mianownik (kto? co?)biała dama / białe damy
 • Dopełniacz (kogo? czego?)białej damy / białych dam
 • Celownik (komu? czemu?)białej damie / białym damom
 • Biernik (kogo? co?)białą damę / białe damy
 • Nadrzędnik (z kim? z czym?)z białą damą /  białymi damami
 • Miejscownik (o kim? o czym?) –  o białej damie / o białych damach
 • Wołacz (o!) –  o biała dama! / o białe damy!

Związek rządu

Związek rządu zachodzi wtedy, wyraz nadrzędny narzuca podrzędnemu określoną formę gramatyczną. Pytaniami pomocnymi przy określeniu związku rządu będą wszystkie pytania odmian rzeczownika, poza: kto? co?, o!. Jeżeli w zdaniu jeden rzeczownik jest wskazaniem własności drugiego, również zachodzi nimi związek rządu.

Przykład: drużyna pierścienia

 • Mianownik (kto? co?)drużyna pierścienia / drużyny pierścienia
 • Dopełniacz (kogo? czego?)drużyny pierścienia / drużyn pierścienia
 • Celownik (komu? czemu?)drużynie pierścienia / drużynom pierścienia
 • Biernik (kogo? co?)drużynę pierścienia / drużny pierścienia
 • Nadrzędnik (z kim? z czym?)z drużyną pierścienia / z drużynami pierścienia
 • Miejscownik (o kim? o czym?) –  o drużynie pierścienia / o drużynach pierścienia
 • Wołacz (o!) –  o drużyna pierścienia! / o drużyny pierścienia!

Wyraz nadrzędny: drużyna narzuca tutaj formę gramatyczną podrzędnemu: pierścienia. Dlatego nie zmienia ona przypadku razem z wyrazem określanym (nadrzędnym).

Związek rządu zachodzić może również między orzeczeniem, a dopełnieniem:

 •  Zajmuję się (kim? czym?) pracą.
 • Zajmowałem się (kim? czym?) pracą.
 • Będę zajmował się (kim? czym?) pracą.
 • Zajmowałbym się (kim? czym?) praca.
 • Zajmujcie się (kim? czym?) pracą.

Ostatnim przypadkiem związku rządu będzie związek miedzy rzeczownikiem, a wyrażeniem przyimkowym:

 • Przykład: torba w paski
 • Mianownik (kto? co?)torba w paski  / torby w paski
 • Dopełniacz (kogo? czego?)torby w paski  / toreb w paski
 • Celownik (komu? czemu?)torbie w paski / torbom w paski
 • Biernik (kogo? co?)torbę w paski / torby w paski
 • Nadrzędnik (z kim? z czym?)z torbą w paski  / z torbami w paski
 • Miejscownik (o kim? o czym?) –  o torbie w paski / o torbach w paski
 • Wołacz (o!) –  o torba w paski! / o torby w paski!

Rzeczownik torba ulega odmianie przez przypadki, podczas gdy wyrażenie przyimkowe w paski nie mienia się wcale.

Związek przynależności

Charakteryzuje się tym, że wyraz podrzędny nie jest odmienny. Zachodzi między czasownikiem, a nieodmiennym wyrazem go określającym. Żaden wyraz nie przyjmuje tutaj odpowiedniej formy, posiadają one jedynie sens logiczny. Pytania pomocne w ustalaniu związku przynależności to: jak?, kiedy?, gdzie?, którędy?, skąd?, dokąd?, w jakim celu? itp. Zazwyczaj są to określenia czasowników.

Przykłady:

 • Gram (jak?) dobrze – czasownik + przysłówek
 • Siedzą (gdzie?) tam – czasownik + zaimek przysłowny
 • Wyszedł (jak?) grając – czasownik + imiesłów przysłówkowy współczesny
 • Jechał (gdzie?) po drodze – czasownik + wyrażenie przyimkowe
 • przyszła (po co?) dowiedzieć się – czasownik + bezokolicznik

Dodaj komentarz