Rola duchów, widm i zjaw w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Motyw przenikania się świata rzeczywistego z fantastycznym jest bardzo popularnym zabiegiem nie tylko w literaturze, którą nazywamy fantastyczną. Posługiwali się nim również najwybitniejsi pisarze polscy i światowi, próbując nadać przekazywanym przez siebie przesłaniom wymiaru ponadczasowego i uniwersalnego. Służyły im do tego rozmaity duchy, widma i zjawy. 

Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dominuje dzisiaj w historiozofii pogląd, jakoby w czasie zaborów wszyscy Polacy jak jeden mąż przeciwstawili się trzem mocarstwom, które postanowiły podzielić między siebie terytorium Polski. Jednakże już dzieła, które powstawały na bieżąco dawały świadectwo nieco innemu stanowi rzeczy. Dobrym przykładem jest choćby wybitny dramat autorstwa Adama Mickiewicza, pt. Dziady, cz. III. 

Zjawy w Weselu – symbolika, funkcja, opis

Stanisław Wyspiański w swoim najsłynniejszym dramacie pt. Wesele, umieścił wiele postaci fantastycznych. To różnego rodzaju zjawy, postaci pochodzące z legend ludowych albo narodowych mitów, czy nawet postaci zupełnie wymyślone. Każda z nich jednak pojawia się w bardzo konkretnym celu,ma swoją określoną rolę do odegrania. Nie przypadkowo większość z nich została połączona w pary z konkretnymi bohaterami dramatu, którym miały coś ważnego przekazać, uświadomić, albo czegoś ważnego nauczyć. 

Melancholia – choroba duszy, motywacja do działania? Różne oblicza nudy w literaturze. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Melancholia jest uczuciem często obecnym w życiu człowieka. Można wpadać w nią w wielu momentach, na przykład przypominając sobie osoby lub wydarzenia, których nam bardzo brakuje. Z tego powodu często pojawia się też w literaturze, która stara się odzwierciedlać życiowe rozterki człowieka.

Wesele – motywy literackie

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem, który należy bezsprzecznie do jednych z najważniejszych utworów literatury polskiej. Ze względu na okres powstania, zapisał się do kanonu wybitnych polskich dzieł.

Jak wpro­wa­dze­nie ele­men­tów fan­ta­stycz­nych do utwo­ru wpły­wa na prze­sła­nie tego utwo­ru? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do po­da­nych frag­men­tów Wesela, do ca­łe­go dra­ma­tu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wy­bra­ne­go tek­stu kul­tu­ry.

Fantastyka to część literatury, w której pojawiają się zjawiska nadnaturalne, niewystępujące w rzeczywistości. Najczęściej występuje tam magia, duchy czy nieistniejących ras, takich jak krasnoludy, elfy. Rozbudzają one ciekawość czytelnika, intrygują, dlatego publikacje związane z fantasy i sci-fi są obecnie szalenie popularne.