Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Podobną aktywną postawę wobec zła, która zasługuje na podziw jest działanie doktora Rieux, bohatera „Dżumy” Alberta Camusa. Lekarz od początku traktuje epidemię bardzo poważnie, dokumentuje sposób walki z dżumą w swoim dzienniku. Dzięki jego zaangażowaniu udaje się wygrać z chorobą w Oranie. Książka powstała na fali francuskiego egzystencjalizmu stanowi alegorię wojny. Aktywna postawa mężczyzny w walce z chorobą zasługuje na uznanie. 

Podsumowując, bohaterstwo może dla każdego oznaczać coś innego. Można nazwać tak osoby zaangażowane w sprawy społeczne, które dokonały niesamowitego czynu, wymagającego ogromu poświęcenia. Bohaterem może być dla kogoś także osoba, która zmieniła jego los, choć z jej perspektywy nie było to coś wielkiego. Warto jednak mieć kogoś takiego, aby móc się na kimś wzorować i traktować go jako swój autorytet.

Dodaj komentarz

x