Rozważ, jaką rolę w utworze literackim pełni konstrukcja czasu. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Doroty Korwin-Piotrowskiej. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, utworów literackich z dwóch różnych epok oraz wybranego kontekstu.

Czas jest elementem niezbędnym w utworach literackich. Zgodnie z fragmentem tekstu Doroty Korwin-Piotrowskiej, nadaje on tempo akcji i logiczność fabule, jak również pozwala na uporządkowane cofanie się do wydarzeń z przeszłości (w formie retrospekcji). Istnieją różne sposoby prowadzenia akcji, stosując różnorodne konstrukcje czasu, od najprostszego, linearnego do najbardziej osobliwych. W ten sposób możliwe jest zaciekawienie czytelnika, jak również uporządkowanie wydarzeń i nadanie im logicznego sensu. 

Załączony fragment tekstu Doroty Korwin-Piotrowskiej przedstawia główne założenia dotyczące roli czasu w utworze literackim. Jest to określenie na relację między narracją a fabułą, nieograniczający się jednej do chronologii. Zasięgiem obejmuje także czas tworzenia dzieła, który w przypadku powieści współczesnej objawia się w języku lub przytaczanych wydarzeniach. Przykładem takiego utworu może być „Lalka” Bolesława Prusa. W tej pozytywistycznej powieści znajdują się elementy, które wskazują na osadzenie jej w realistycznej linii czasowej. Bohater spaceruje prawdziwymi ulicami Warszawy i Paryża, które jak wiele innych elementów są wiernie odzwierciedlone. Jest to związane z wizją pozytywistycznej powieści, która miała maksymalnie przedstawiać rzeczywistość przez oddanie klimatu panującego w danym miejscu. Prus odzwierciedla więc układ warszawskich dróg, którymi spaceruje Wokulski. Dokładnie opisuje także przekrój społeczeństwa miasta, od najwyższych sfer (zawiązanie spółki z arystokratami, księciem) przez klasę średnią (Rzecki) do warstw najniższych (mieszkańcy Powiśla). Choć główny bohater książki ma dwoistą naturę — romantyka i pozytywisty, na charakter nawiązujący do panującej epoki wskazuje również prezentowany przez autora postulat pracy u podstaw. Stanisław pomaga najbiedniejszym Warszawiakom, co jest pochwalane przez narratora. Ukazuje to realistyczność zaprezentowanej przez Prusa linii czasowej. Ma ona konstrukcję linearną, co pozwala na zachowanie chronologii i odnalezienie czytelnika w fabule, przez zachowanie ciągu przyczynowo-skutkowego. 

Istnieją jednak utwory opisujące rzeczywistość z przeszłości. Powieści historyczne, również popularne w pozytywizmie były domeną Henryka Sienkiewicza. W „Potopie” narracja przenosi czytelnika do połowy XVII wieku, czasu króla Jana Kazimierza i najazdu Szwedów na Rzeczpospolitą. Wiarygodność zaprezentowaną przez noblistę świata zapewnia m.in. zastosowanie języka z epoki, który miał odzwierciedlać sposób mówienia Sarmatów. Dzięki oparciu na starych dokumentach i kronikach część postaci jest historycznych (np. książę Radziwiłł), a zaprezentowany świat odnosi się do realiów epoki. 

Czasami jednak linia czasowa zostaje zaburzona, np. przez retrospekcję, czyli cofnięcie narracji do wydarzeń sprzed teraźniejszości. Pojawia się to już w tekstach z antyku. W „Odysei” Homer opisuje podróż Odyseusza z Troi do Itaki w takiej formie. Główny bohater opowiada o tym, co go spotkało królowi, który go gości. Jest to więc forma retrospekcji. Później wydarzenia „dorównują” aktualnym wydarzeniom w eposie, a następnie opisany zostaje powrót władcy do swojego państwa. Innym przykładem może być „Granica” Zofii Nałkowskiej, gdzie już na początku czytelnik dowiaduje się, że Zenon został oblany kwasem przez niezrównoważoną dziewczynę, a nikt nie wie, dlaczego go to spotkało. Następnie opisane zostają losy Justyny, która trafia do Boleborzy jako służba u rodziny Ziembiewiczów. Ta retrospekcja tłumaczy wydarzenia, które doprowadziły ją do okaleczenia Zenona. W obu przytoczonych utworach zaburzenie linii czasowej ma na celu zaintrygowanie czytelnika, przyciągnięcie jego uwagi i wprowadzenie napięcia. 

Czas jest nieodłączną częścią literatury. Bez niego niemożliwe byłoby odnalezienie chronologii i zrozumienie wydarzeń pojawiających się w danym utworze. Pojawiają się dzieła, w których zostaje on zaburzony (np. przez retrospekcję), jednak nadal możliwe jest zauważenie ciągu przyczynowo-skutkowego oraz zrozumienie fabuły. Nawet jeśli czas w utworze jest nierzeczywisty (współczesny autorowi, realny), ważne, aby spójnie opisywał świat utworu.

Dodaj komentarz