Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bunt jest nieodzowną częścią życia człowieka. Jest najczęściej związana z młodością, idealizmem, gdy ludzie czuja, że świat stoi przed nimi otworem. Jest on także związany z odpowiedzialnością i konsekwencjami, które niekoniecznie są przyjemne. Najczęściej rebelia zostaje stłumiona, a buntownicy są traktowani wyjątkowo wrogo.

Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W dzisiejszych czasach często nie zastanawiamy się nad takimi pojęciami jak człowieczeństwo czy godność ludzka. Nie jesteśmy na co dzień poddawani warunkom i sytuacjom, które by nas do tego prowokowały. W naszej historii zdarzały się jednak niechlubne momenty, kiedy człowiek doprowadzał drugiego człowieka do granicy wytrzymałości psychicznej i emocjonalnej.

Literatura jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pamięć to bardzo ciekawe zjawisko. Teoretycznie każdy z nas ma własną oraz posiada prawo do pamiętania wielu wydarzeń na swój własny sposób. Niektóre wydarzenia niosą jednak znaczenie dla ogromnych rzesz ludzkich, zapisują się wówczas w tak zwanej pamięci zbiorowej. Dobrą przechowalnią takiej pamięci jest choćby literatura, która wielokrotnie udowadniała, że może stanowić swoiste intelektualne archiwum nie tylko jednostek ludzkich, lecz także całych zbiorowości, grup etnicznych czy narodów. 

Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pamięć to zjawisko tyleż fascynujące, ile tajemnicze. Nad jego naturą od dawna zastanawiają się nie tylko specjaliści w dziedzinie neurologii, lecz także filozofowie, pisarze, historycy i poeci. Pamięć o traumatycznych przeżyciach, nie tylko osobistych, lecz także zbiorowych, kształtuje całą naszą przyszłość.

Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zagłada Żydów, do jakiej doszło w czasie II wojny światowej jest bezprecedensową na skalę świata tragedią. Świadectwa literackie pozwalają nam w niewielkim stopniu wyobrazić sobie grozę tamtego strasznego procederu. Możemy wręcz wniknąć w psychikę ludzi, którym udało się przeżyć.

Walka jako sposób na zachowanie godności. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

II wojna światowa była bezprecedensowym przykładem tego, jak wiele okrucieństwa może przypaść ludzkości w bardzo krótkim czasie. Szczególną uwagą obdarza się losy narodu żydowskiego, który miał zostać przez III Rzeszą eksterminowany. Znakiem te zbrodni stały się getta, w których zamykano Żydów, by tam oczekiwali na transport do obozów śmierci.

Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Historia ludzkości obfituje niestety w momenty, które każą nam zadawać sobie pytanie o to, co to znaczy być człowiekiem i gdzie leży granica, poza którą owo człowieczeństwo należy kwestionować. Dużo argumentów do tej dyskusji wprowadził czas II wojny światowej oraz zjawisko obozów zagłady, które zostało dokładnie opisane w literaturze tamtych czasów.

Trud­ne wy­bo­ry w sy­tu­acjach krań­co­wych. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Al­ber­ta Ca­mu­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Nie od dziś wiadomo, że zdarza się tak, że człowiek jest postawiony w trudnych, często granicznych sytuacjach, w których narażony jest na potworne wydarzenia, kończące się często jego śmiercią, utratą zdrowia fizycznego i psychicznego lub innymi okrutnymi konsekwencjami. W trudnych sytuacjach człowiek jest także niejednokrotnie zmuszony do podejmowania trudnych decyzji, które mogą wpłynąć także na … Czytaj dalej

Obraz Warszawy i jej mieszkańców w dramatycznym momencie historycznym. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sercem każdego kraju jest jego stolica. Nie można więc się dziwić, że miasto Warszawa bardzo często pojawia się w dziełach literatury polskiej, a autorzy chętnie sięgają po nią jako tło opisywanych przez nich wydarzeń. Szczególnie ciekawe jest spojrzenie na stolicę i jej mieszkańców przez pryzmat wyjątkowych wydarzeń historycznych, takich jak powstania czy wprowadzenie stanu wojennego.