Konflikt racji jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Romea i Julii Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Naturalną rzeczą jest fakt, że ludzie się ze sobą nie zgadzają. Każdy ma prawo do własnego zdania i życia według własnych zasad do czasu, kiedy nie zaczyna krzywdzić drugiego człowieka albo działać na szkodę społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

Miłość to jedno z najważniejszych i najsilniejszych uczuć, jakich doświadczamy w życiu. Wszyscy dążymy do miłości. Poczucie, że istnieje na świecie druga osoba, której na nas zależy i która chce dla nas jak najlepiej, która wytrwa przy nas nawet w najgorszych chwilach, jest chyba najsilniejszym motywatorem do działania i życia. Bywa jednak, że tak silne uczucie nie zostanie zrealizowane po naszej myśli – nasi wybrańcy nas nie zechcą, nie odwzajemnią naszego uczucia. Wówczas potężna moc miłości może obrócić się przeciwko nam i doprowadzić nawet do nieszczęścia. 

Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.

Człowiek jako istota społeczna tworzy wiele relacji. Więzi z innymi są nieodłącznym elementem jego egzystencji. Tworząc z kimś związek lub przyjaźń zawsze przyświeca nadzieja, że przyniesie ona pozytywne emocje.

Napisz rozprawkę w której rozważysz czy warto podążać za marzeniami. Odwołaj się do co najmniej dwóch lektur.

Marzenia są istotną częścią naszej egzystencji, nierzadko napędzając nas do dalszych działań. Są one naszymi potrzebami i pragnieniami, które nie zawsze realizujemy i zdarza nam się je lekceważyć, odkładając na dalszy plan w toku codziennych zajęć.

Romeo i Julia – motywy literackie

Sztuka elżbietańska napisana przez Williama Shakespeare’a jest jednym z najbardziej znanych dzieł o miłości na świecie. Tragedia „Romeo i Julia” stała się kanonem nieszczęśliwej miłości. Historia skłóconych rodów, które nie pozwalają na szczęście młodym, zawiera wiele wartych uwagi motywów, przydatnych podczas pisania wypracowania.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Napisz rozprawkę w której odwołasz się do Zemsty i innej lektury

Przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” jest uniwersalną prawdą życiową. Aforyzm podkreśla wartość spokoju, który może pomóc ludziom w utrzymaniu relacji. Również z pragmatycznego punktu widzenia, lepiej pozostawiać z innymi w dobrych stosunkach, ponieważ dzięki temu w momencie kryzysu ktoś może chcieć pomóc.

Romeo i Julia – kompozycja, styl, akcja

Romeo i Julia to tra­ge­dia. Zgod­nie z wy­mo­ga­mi ro­dza­jo­wy­mi i ga­tun­ko­wy­mi utwór zo­stał po­dzie­lo­ny na akty, w któ­rych z ko­lei wy­róż­nio­no kon­kret­ne sceny. Na całą tra­ge­dię skła­da się 5 ak­tów. Dwa z nich są po­prze­dzo­ne prologami, a więc pie­śnia­mi chó­ru, któ­re słu­żą za­po­wie­dze­niu zbli­ża­ją­cych się wy­da­rzeń oraz peł­nią rolę ko­men­ta­rza. Mimo zrezygnowania z zasady trzech jedności, Szek­spir nie od­szedł cał­ko­wi­cie od for­my dra­ma­tu an­tycz­ne­go, w któ­rym pro­lo­gos sta­no­wi­ły waż­ny ele­ment kom­po­zy­cji.

x