Różne wizje odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku po stu dwudziestu trzech latach zaborów. Kraj był podzielony i pogrążony w chaosie, zarówno politycznym, gospodarczym, jak i społecznym czy światopoglądowym. Był to bardzo skomplikowany czas, który dawał się we znaki najbardziej zwykłym obywatelom, którzy nagle otrzymali kraj, o którym marzyli od pokoleń.

Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

To, jakimi naprawdę jesteśmy ludźmi klaruje się dopiero w momencie, gdy los poddaje nas testom w różnorodnych ekstremalnych sytuacjach. Możemy przyjrzeć się sobie z bliska. Od naszych decyzji zależy bowiem nie tylko to, jak będą patrzeć na nas inni ludzie przez resztę życia, lecz także to, jak sami będziemy się postrzegać.

Kamienie na szaniec – motywy literackie

Aleksander Kamiński pisząc „Kamienie na szaniec”, pragnął opisać życie niesamowitych młodych ludzi, którzy w trudnym czasie II wojny światowej potrafili zachować się jak trzeba. Zośka, Alek i Rudy stanowią wzór dla wielu pokoleń powojennych Polaków, a ich życiorysy mogłyby zainspirować niejeden film. Pośród pełnych akcji, czasami strasznych i bolesny, a czasami dosyć zabawnych sytuacji możemy dostrzec kilka powtarzających się motywów literackich. Będą to, co następuje:

Losy mło­dzie­ży pol­skiej jako te­mat utwo­rów li­te­rac­kich. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Jedną z podstawowych wartości, do osiągnięcia której ludzkość dąży od zawsze i praktycznie w każdych okolicznościach, jest wolność. W sytuacji, gdy jest ona zagrożona, człowiek często jest w stanie poświęcić własne życie, by wolność obronić i oddalić zagrożenie jej utraty. Ludzkie dążenie do wolności manifestuje się praktycznie od początku jej istnienia. we wszystkich społecznościach i bez względu na to, jaka definicja wolności jest przez nie uznawana. W literaturze dążenie do wolności było wielokrotnie przedstawiane na wiele różnych sposobów.

Obraz Warszawy i jej mieszkańców w dramatycznym momencie historycznym. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sercem każdego kraju jest jego stolica. Nie można więc się dziwić, że miasto Warszawa bardzo często pojawia się w dziełach literatury polskiej, a autorzy chętnie sięgają po nią jako tło opisywanych przez nich wydarzeń. Szczególnie ciekawe jest spojrzenie na stolicę i jej mieszkańców przez pryzmat wyjątkowych wydarzeń historycznych, takich jak powstania czy wprowadzenie stanu wojennego.

Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

Przyjaźń stanowi jedną z największych wartości w życiu człowieka. Dzięki bliskiej relacji z drugą osobą łatwiej poradzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Pozwala to również na dzielenie pozytywnych i negatywnych emocji, co daje możliwość wyrzucenia z siebie nadmiaru uczuć.